Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno. Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno.

Značajno povećan broj likvidacionih postupaka

U BiH je u prvih šest mjeseci ove godine pokrenuto ukupno 574 postupka likvidacija i stečaja firmi što je, prema podacima „LRC INKASSO" Odjela za upravljanje potraživanjima kompanije LRC iz Sarajeva, za 15 više u odnosu na isti period 2016. godine, dok je iz registra pravnih lica izbrisano 339 firmi. 
Prema riječima Sabine Mašović, rukovodioca pravne službe „LRC INKASSO", u prvih šest mjeseci 2017. godine otvoren je 121 stečajni postupak i 453 likvidacije.


<Preuzmite listu firmi za koje su pokrenuti postupci stečaja i likvidacija>

- Evidentno je da je znatno veći broj pokrenutih likvidacija u odnosu na stečajne postupke. Zanimljivo je što veliki broj pokrenutih likvidacionih postupaka zbog nemogućnosti provođenja postupka likvidacije na kraju pređe u stečajni postupak koji se zaključi zbog nepostojanja stečajne mase. Troškovi likvidacionog postupka su niži pa je to vjerovatno razlog za ovakvu situaciju. Napominjem da je radi predostrožnosti za potražioce najbolje izvršiti prijavu potraživanja oba puta i to u predviđenom roku- naglasila je Mašović.

Najviše stečajeva i likvidacija pokrenuto je u aprilu mjesecu 2017. godine, i to 114 likvidacija firmi i 27 postupaka stečaja. Firme vjerovatno nakon što predaju završni finansijski izvještaj i realno sagledaju početak nove poslovne godine odlučuju da preduzmu neku aktivnost u cilju rješavanja situacije koja za njih očigledno nije povoljna- kaže Mašović.

 Istovremeno, u prvoj polovini 2017. godine zaključena su 123 postupka stečaja i 260 likvidacionih postupaka, što je za 30 zaključenih postupaka stečaja više i čak za 295 likvidacija firmi manje u odnosu na prvu polovinu 2016. godine.

Federacija BiH i dalje prednjači po broju pokrenutih stečajeva i likvidacija firmi u odnosu na Republiku Srpsku, što je prema riječima Mašović očekivano, jer FBiH ima veći broj novoosnovanih firmi.

- Radi se o ukupno 1031 firmi u BiH, od čega je njih 771 u FBiH i 260 u RS, za koje su objavljeni oglasi o stečajevima i likvidacijama u toku prvih 6 mjeseci 2017. godine a koje su predale finansijske izvještaje za 2016. godinu. Od ovih 1031 firmi, njih čak 339 ili oko 32,88 posto, što je gotovo trećina firmi, brisane su iz sudskog registra. Moram da naglasim da činjenica da je nad nekom firmom otvoren postupak stečaja ili likvidacije ili je brisana ne mora nužno značiti nešto loše. Jasno je da postoji veliki broj firmi sa blokiranim računima koje ne posluju godinama, čiji uposlenici ne mogu da se prijave u registre službi za zapošljavanje i koje stvaraju lažnu sliku postojanja velikog broja pravnih lica. Definitivno je na neki način pohvalno što broj firmi u stečaju i likvidaciji kroz godine raste a broj je proporcionalan broju novoosnovanih firmi. Na taj način se bh privreda „čisti" od loših i nelikvidnih firmi što izgleda napokon razbija predrasudu koju privrednici imaju kad je u pitanju stečaj ili likvidacija- naglasila je Mašović.

Ujedno, Mašović apeluje na bh firme da se redovno informišu o pokretanju stečajnih i likvidacionih postupaka, kako bi zaštitili svoje poslovanje. „LRC INKASSO" je nedavno proveo i anketu među bh. privrednicma o tome na koji način dolaze do informacija o pokrenutim stečajevima i likvidacijama.

-Od ukupno 255 anketiranih bh. privrednika, njih 97 ili 38,20 posto je odgovorilo da prateći službene novine dolaze do informacija o pokrenutim stečajevima i likvidacijama, njih 76 ili 29,8 posto je izjavilo da ove informacije saznaju u medijima, dok je njih 57 ili 22,40 posto saznalo o pokrenutim stečajevima i likvidacijama uvidom u sudski registar. Naravno ovdje se može postaviti i pitanje koliko je to ažurno i koliko je vremena i sredstava potrebno uložiti kako bi se informacija pribavila na vrijeme- objašnjava Mašović.

„LRC INKASSO „ kontinuirano prati objavljivanje oglasa o otvaranju stečaja i likvidacija u službenim novinama entiteta, te svim svojim klijentima dostavlja obavijesti za svaku firmu koju su provjeravali u bazi LRC-a što, kako navodi dalje Mašović, omogućava pravovremenu reakciju, odnosno prijavu u stečajnu ili likvidacionu masu. 

 -„LRC INKASSO" paušal pravne službe jedan je od najefikasnijih alata koji kompanijama omogućava redovno praćenje postupaka stečaja i likvidacija, kao i stručnu podršku i pravne savjete za upravljanje potraživanjima. Takođe, napomenula bih privrednike da kompletan pregled i listu firmi za koje su pokrenuti postupci stečaja i likvidacija mogu preuzeti na LRC INKASSO web stranici – istakla je Mašović.