Mobirise

Angažujete pravnike i advokate?

TREBATE VRHUNSKU PRAVNU USLUGU?

Privrednici obično podrazumijevaju da je angažovanje advokata i pravnika
preskupo i obično pravne usluge koriste samo u hitnim slučajevima - najčešće
kad je već prekasno...

PRAVNA ZAŠTITA NIJE LUKSUZ!

PAUŠAL - godišnja licenca pravne službe

Paušal pravne službe je namjenska, godišnja licenca koja korisnicima omogućava angažman tima iskusnih pravnika i partnerskih advokatskih kancelarija za upravljanje potraživanjima, ranu naplatu potraživanja, vođenje sudskih postupaka za naplatu potraživanja te pomoć i podršku pri postupcima vezanim za javne nabavke. 

PAUŠAL - vrhunske pravne usluge

Pokretanje i vođenje sudskih postupaka bez troškova advokata;
Pravni savjeti iz oblasti privrednog prava ( Kontakt osoba: pon – pet 8:00 – 16:00 );
> SISTEM RANOG UPOZORENJA - Pretrage i analize istorije tuženog u internoj bazi  
    podataka ranije pokrenutih postupaka;

Sistemsko rješenje za iniciranje dodatnih radnji – urgencije advokatima,
   sudovima, prigovor VSTV-u;

> Procjena pravnog rizika za već pokrenute i buduće postupke;
Procjena uspjeha i dužine trajanja postupaka naplate potraživanja;
Praćenje i primjena aktuelne sudske prakse za efikasno vođenje postupaka;
> Pokretanje izvršenja na osnovu mjenice i aktiviranje mjenice;
Zastupanje u žalbenim postupcima vezanim za javne nabavke;
Analiza i izvještaje o poslovanju klijenata;
Dostava aktuelnih otvorenih postupaka stečaja/likvidacija.

Zastupamo Vas bez troškova

Sastav tužbe;
> Periodično slanje urgencija;
> Prisustvo advokata na min. 2 ročišta;
> Pribavljanje klauzule;
> Sastav prijedloga za izvršenje;
> Slanje svih ostalih potrebnih podnesaka za adekvatno provođenje postupka;
> Praćenje i primjena aktuelne sudske prakse za efikasno vođenje postupaka.

*Isključivo po uspješno okončanom postupku klijent snosi trošak provizije 6-8% koji se
 najčešće isplaćuje iz naplaćene kamate a zavisi od odabranog paketa Paušala.

Softversko rješenje, iskusan tim i bogata praksa

Uz korištenje INKASSO softverskog rješenja za upravljanje potraživanjima i analizu više od 2300 obrađenih predmeta u mogućnosti smo kreirati maksimalno efikasne procedure za vođenje sudskih postupaka.  Više od 16 godina iskustva i bogate sudske prakse uložili smo u kreiranje tima pravnika i stručnjaka iz oblasti privrednog prava koji su posvećeni radu na svakom pojedinačnom predmetu kroz realizaciju 13 radnji u prosjeku po pokrenutom postupku:
> slanje napomena i urgencija advokatima;
> urgencije prema sudovima i sudijama;
> sastav i slanje prigovora VSTV-u.

Pravna zaštita nije luksuz

Bez obzira da li ste veliko srednje ili malo preduzeće Godišnji paušal pravne službe je optimalno i ekonomično rješenje u oblasti pravne podrške.

Paušal je koristan svim firmama koje imaju potrebu za angažovanjem pravnika i advokata bilo kao svojih uposlenika ili u smislu outsorsing-a i time žele osigurati zakonit način svog poslovanja, urednu naplatu potraživanja i pravilno i efikasno učestvovanje u postupcima javnih nabavki. 
Na ovaj način mala i srednja preduzeća dobijaju podršku u poslovanju bez velikih troškova i opterećenja za svoj budžet, a najznačajnije uštede osvaruju firme koje posluju sa klijentima na teritoriji cijele BiH.

Dijelimo rizik i borimo se za zajednički uspjeh!

Korisnici Paušala ostvaruju značajno smanjenje i racionalizaciju troškova:

> Ušteda naknada za zastupanje pred sudovima koji su geografski udaljeni od
   Vašeg sjedišta ( putni troškovi, dnevnice, naknade za odsustvo i sl. );
> Angažmana vlastitih uposlenika i internih resursa;
> Za radnje koje prethode pokretanju sudskih postupaka;
> Poštarine i obrade dokumentacije.

Slične usluge uglavnom se naplaćuju kroz mjesečne, paušalne naknade što
troškove na godišnjem nivou čini i do 10 puta većim u odnosu
na Godišnji paušal Naše pravne službe - LRC INKASSO.


125 KM mjesečno

...prosječan je trošak korištenja Business paketa godišnjeg paušala

Cijene Godišnje licence - Paušala, se kreću od 1000,00 KM za Osnovni paket, korištenja u periodu od 12 mjeseci, a na raspolaganju su i paketi sa dodatnim uslugama. U skladu sa obimom aktivnosti i potrebama klijenata mogu se formirati i pojedinačni - namjenski paketi. U sklopu svakog paketa na raspolaganju imate kompletan tim iskusnih pravnika, referenata za upravljanje potraživanjima, uz podršku 11 advokatskih kancelarija iz cijele BiH

POSTOJE LI DODATNI TROŠKOVI?

Godišnja licenca ne uključuje troškove Sudske takse, administrativne takse, vještačenja, pribavljanje
informacije o glavnom računu, prijavu u stečajnu/likvidacionu masu za predmete koji nisu na radu u NPS kao ni druge nepredviđene troškove koji predstavljaju iznimku u odnosu na redovni tok sudskihpostupaka.  Nakon uspješno okončanog postupka za naplatu potraživanja, tj. nakon što novac bude uplaćen na Vaš račun isplaćujete proviziju  6-8% po ugovoru o korištenju godišnjeg paušala. Ova provizija u najvećem broju slučajeva se isplaćuje iz kamate naplaćene po predmetnom potraživanju. Na ovaj način štitimo Vas i sprječavamo nepotrebne troškove, dijelimo rizik i motivirani smo za uspjeh u svakom predmetu.

ODABERITE PAUŠAL PAKET ŠTA KAŽU NAŠI KLIJENTI

Naši klijenti - naše reference

2.344 pokrenuta sudska postupka za naplatu potraživanja garant su našeg iskustva
a zadovoljni klijenti potvrda kvalitete i profesionalnosti.


<
 ODABERITE PAUŠAL PAKET >

“Bihaćka pivovara d.d. ima dugogodišnju poslovnu saradnju sa LRC INAKASSO, koja se ogleda kroz posredovanje pri naplati potraživanja, kako vansudskim, tako i sudskim putem. Prepuštanjem brige o naplati naših potraživanja INKASSO-u, značajno smo uštedjeli na vlastitim finansijskim troškovima i ljudskim resursima, te smo se, nakon što smo uvidjeli prednosti ove saradnje, odlučili i za potpisivanje godišnjeg paušala pravne službe INKASSO-a. Kroz godišnji paušal pravne službe, ostvarili smo dodatne uštede prilikom pokretanja sudskih postupaka protiv naših dužnika, istovremeno rasteretivši pravnike, uposlene u Bihaćkoj pivovari, koji se sada mogu u potpunosti posvetiti praćenju i razvoju interne zakonske legislative i akata.”

“Saradnja DHL-a sa LRC INKASSO se odvija vrlo uspješno već dugi niz godina i zaista nam je drago vidjeti da je LRC uložio dodatne napore da svoje usluge unaprijedi, čemu vjerujemo da će doprinijeti i odvajanje sektora naplate u posebnu poslovnu jednicu. Možda nikad ranije i nije bila toliko jasno naglašena potreba da svaki poslovni subjekt posebnu pažnju posveti naplati potraživanja, mada je već dugo poznato da se uspješnost poslovanja ne određuje samo iznosom ostvarene dobiti, nego se prevashodno „zdravlje" poslovanja cijeni raspoloživom gotovinom iz koje se financira redovno poslovanje, unapređuju postojeće usluge ili proizvodi, a oni najuspješniji nerijetko financiraju i investicije. Za sve to je nužna kvalitetna i brza naplata prodanih proizvoda ili usluga. ”

PAUŠAL PAKETI

Odaberite PAUŠAL - godišnju licencu ili nas kontaktirajte kako bismo kreirali paket u skladu sa Vašim potrebama.
BESPLATNI INFO TELEFON:
0800 201 200

STANDARD

Osnovni paket usluga
KM 1000/god.
 • Pokretanje i vođenje sudskih postupaka bez troškova advokata
 • Pravni savjeti iz oblasti privrednog prava
  ( Kontakt osoba: pon – pet 8:00 – 16:00 )
 •  SISTEM RANOG UPOZORENJA 
 • Sistem za iniciranje dodatnih radnji 
 • Procjena pravnog rizika 
 • Procjena uspjeha i dužine trajanja postupaka naplate potraživanja
 • Praćenje i primjena aktuelne sudske prakse za efikasno vođenje postupaka
 • Fiksna provizijia 8%

PREPORUKA

BUSINESS

Paket prilagođen individualnim potrebama
KM 1500/god.
 • Paket STANDARD
 • Pokretanje izvršenja na osnovu mjenice i aktiviranje mjenice
 • Zastupanje u žalbenim postupcima vezanim za javne nabavke
 • Fiksna provizija 7%

PREMIUM

Puna podrška INKASSO pravnog tima
KM 2000/god.
 • Paket Business
 • Analize i izvještaji o poslovanju klijenata
 • Dostava aktuelnih otvorenih postupaka stečaja/likvidacija
 • Fiksna provizija 6%