Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno. Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno.

Zastarni rok za usluge međunarodnog transporta

Obzirom na veliki broj i klijenata i dužnika u djelatnosti drumskog saobraćaja, sve češće nailazimo na pitanja naših klijenata u tumačenju odredbi Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom ili popularnije CMR konvenciju.  
Ova konvencija primjenjuje se na sve ugovore o prevozu vozilima drumskog saobraćaj uz naknadu, ako se mjesto preuzimanja robe i mjesto predviđeno za neku isporuku nalaze u različitim zemljama od kojih je barem jedna potpisala Konvenciju, bez obzira na domicil i nacionalnost stranaka. Ovdje se kao vozila podrazumjevaju automobili, auto-vozovi, tegljači, poluprikolice. 

Ono što služi kao ugovor o prevozu jeste međunarodni tovarni list koji ima oznaku CMR. Tovarni list sadrži sve detalje vezane za uslove saradnje a Konvencija se primjenjuju bez obzira na svaku protivnu klauzulu. Potraživanja nastala na osnovu primjene Konvencije zastarjevaju u roku od godine dana a odnose se na gubitak, oštećenje i zakašnjenje isporuke od strane prevoznika o čemu bi se posebno trebalo povesti računa prilikom pokretanja sudskih postupaka. Međutim, u slučaju prevare ili krivice koja se po krivičnom zakonu zemlje pred kojom se vodi spor smatra kao prevara, zastarjelost je tri godine. Presuda koja je donesena u postupku kojim se reguliše prevoz na osnovu Konvencije je izvršna u svakoj od zemalja potpisnica odmah po ispunjenju propisanih formalnoti u zainteresovanoj zemlji. BiH je članica ove Konvencije od 01.09.1993.godine.